Η ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων του εκάστοτε επενδυτικού εγχειρήματος, η αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του κατά περίπτωση αναμενόμενου κέρδους ή κόστους είναι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να καθορίσουν την τελική απόφαση ανάληψης και υλοποίησης της κάθε επενδυτικής απόπειρας.

Σκοπός της εταιρίας μας είναι να αποτελέσουμε τον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο συνεργάτη για όλους τους πελάτες μας, κατά τη διαδικασία ανάλυσης των ευκαιριών και κινδύνων που υπάρχουν αναπόφευκτα σε κάθε δυνητική τους επένδυση.

Η «INVEST» διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και τα άρτια καταρτισμένα στελέχη ώστε μέσω της χρήσης σύνθετων χρηματοδοτικών εργαλείων να οδηγήσει τους πελάτες της στη λήψη της ορθότερης επιχειρηματικής απόφασης για τους ίδιους και στη βελτιστοποίηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης της εκάστοτε επένδυσης.

Η ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων του εκάστοτε επενδυτικού εγχειρήματος, η αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του κατά περίπτωση αναμενόμενου κέρδους ή κόστους είναι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να καθορίσουν την τελική απόφαση ανάληψης και υλοποίησης της κάθε επενδυτικής απόπειρας.

Καθώς η ευαισθησία κάποιας επιχειρηματικής απόφασης με βάση μια συγκεκριμένη παράμετρο δύναται να προκαλέσει αναστροφή της εν λόγω απόφασης εάν η παράμετρος αυτή μεταβληθεί, αποδεικνύεται ότι η εκπόνηση οικονομικών μελετών που θα συμβάλλουν στη λήψη της τελικής απόφασης είναι επιτακτικής σημασίας.

Αναλυτικότερα, η «INVEST»  αναλαμβάνει:

•  Οικονομοτεχνικές Μελέτες
•  Μελέτες Σκοπιμότητας
•  Μελέτες Βιωσιμότητας
•  Μελέτες Ευαισθησίας
•  Μελέτες Ωρίμανσης


';