Η πολυετής εμπειρία μας στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, αποτελούν εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα και την ομαλή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Αναλυτικότερα, η εταιρία μας αναλαμβάνει τα παρακάτω:

•  Την επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αρχική υποβολή του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εκθέσεις προόδων του προγράμματος κατόπιν της έγκρισής του.

•  Την επιμέλεια της σύνταξης των εκθέσεων τροποποιήσεων και προόδων του έργου, καθώς και την ετοιμασία των ανωτέρω απαιτούμενων φακέλων.

•  Την έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται και την εμπρόθεσμη υποβολή των έντυπων φακέλων του έργου και των απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τον κατά περίπτωση επίσημο οδηγό υλοποίησης του προγράμματος, αναφορικά με τις απαιτούμενες αιτήσεις τροποποιήσεων και ελέγχων.

•  Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ορθή υλοποίηση του προγράμματος, καθ; όλη τη διάρκεια της διαχείρισης αυτού.

•  Την επίβλεψη υλοποίησης του έργου. Συμπερασματικά, οι υπηρεσίες της Αγγελακάκης και Συνεργάτες  στο σκέλος των επιχορηγούμενων προγραμμάτων, συνοψίζονται στα εξής:

•  Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης

•  Σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες

•  Παρακολούθηση – Διαχείριση έργου

•  Αναζήτηση χρηματοδότησης των απαιτούμενων επενδυτικών ενεργειών μέσω υπαγωγής τους σε διατάξεις


';