Νέα Προγράμματα επιδότησης στο 2022 για Τουρισμό, Μεταποίηση, Αγροδιατροφή, Ψηφιακό μετασχηματισμό, εξοικονομώ επιχειρήσεων με ποσοστά επιδότησης περί του 60%.

Οι πρώτες δράσεις του ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027

Μέσα στο επόμενο διάστημα υπολογίζεται πως θα ξεκινήσει η σταδιακή προκήρυξη έξι νέων προγραμμάτων επιδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ.

Αναλυτικότερα :

1 ) Πρόγραμμα επιδότησης στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ για υφιστάμενες επιχειρήσεις

Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος: Πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. Θα αφορά σε ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών επιχειρήσεων, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

2) Πρόγραμμα επιδότησης για ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα, το οποίο θα επιδοτεί μεταποιητικές επιχειρήσεις για την προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υποδομών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% – 60% και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό όλο το 2022 για την υποβολή αιτήσεων.

3) Επιδότηση για Ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Στα πλαίσια του προγράμματος, το οποίο θα έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιδότησης, θα επιδοτούνται δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, υποδομές για εργασία από απόσταση καθώς και συστήματα διαχείρισης εργασιών και αυτοματοποίησης διαδικασιών.

4) Πρόγραμμα επιδότησης για επιχειρήσεις στον ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ τομέα

Πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην συγκεκριμένα στην υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

5) Πρόγραμμα Εξοικονομώ επιχειρώντας

Πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους. Θα επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και παράλληλα η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ΑΠΕ, ανάκτησης θερμότητας και ηλεκτρικών οχημάτων.

6) Πρόγραμμα Ηλεκτροκίνηση

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δημιουργία δικτύου φόρτισης οχημάτων σε επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος θα επιδοτείται στοχευμένα και η αντικατάσταση των ρυπογόνων επαγγελματικών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά.


';