ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.0
Προϋπολογισμός έως 2.000.000€. Επιδότηση 50-70% . Υποβολές μέχρι 31/12/2022  

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ειδικότερα:

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν: 

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξηςτων νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, 
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητεςΕμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια,με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα. 
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. 
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Προϋπολογισμός Έργων

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000,00€ έως 2.000.000,00€

 

Επιλέξιμες Ενέργειες

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια τα οποία στοχεύουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και να έχουν ως στόχους τους (μεταξύ άλλων), τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού.

Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά σύγχρονων και ποιοτικά αναβαθμισμένων εγχώριων προϊόντων και η συνακόλουθη αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, στα πλαίσια της διεθνούς αγοράς.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η παρούσα ενίσχυση ενέχει ρόλο κινήτρου και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων οι οποίες αναφέρονται στο Πρόγραμμα, δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος, υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:


ΚΔ1 – Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:

 • ΚΔ1.1. στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τονδικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστουχρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου),
 • ΚΔ1.2. σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβασηεργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
 • ΚΔ1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου.
  Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2), θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της απασχόλησης στον Φορέα της επένδυσης, η οποία θα αφορά ειδικότητες συναφείς με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι επιπλέον ΕΜΕ που προκύπτουν από αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με το 30% των ΕΜΕ που θα ενταχθούν στις Υποκατηγορίες Δαπάνης ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2.

Οι νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς του έργου, θα πρέπει να προσθέτουν μονάδες εργασίας στην επιχείρηση, επιπλέον του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων σε ΕΜΕ της τελευταίας κλεισμένης χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).

Σε περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση έχει ιδρυθεί εντός του 2021, για τον υπολογισμό της υφιστάμενης απασχόλησης σε ΕΜΕ θα γίνεται αναγωγή του πραγματικού διαστήματος λειτουργίας μέσα στο έτος 2021 σε 12μηνη περίοδο λειτουργίας.

ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες:

 • ΚΔ2.1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους. Ερευνητικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο του Έργου και ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
 • ΚΔ2.2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων και να αξιοποιούνται αποκλειστικά ως εισροή (input) για τους σκοπούς του έργου.
 • ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και δεν αφορούν τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν και οι Δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας.
 • ΚΔ2.4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις. Περιλαμβάνονται: Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή σε εμπορική έκθεση (συμβατική ή ψηφιακή/ υβριδική), εφόσον η συμμετοχή συνδέεται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου.
 • ΚΔ2.5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης. Περιλαμβάνονται δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου και εμπεριέχουν δαπάνες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα των διαδικασιών των Φορέων Απονομής Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να ανέλθουν έως το 50% του προϋπολογισμού του Έργου.

 

ΚΔ3 – Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)

Περιλαμβάνονται:

 • ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων. Αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας (δηλ. εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που στεγάζει την επιχειρηματική μονάδα που υλοποιεί το Έργο) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο.
 • ΚΔ3.2. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.
 • ΚΔ3.3. Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.
 • ΚΔ3.4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του προϋπολογισμού του Έργου.
 • ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Εντάσσονται άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες και είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με κατάλληλη τεκμηρίωση.

ΚΔ4 – Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν συνυπολογίζεται στον ενισχυόμενο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.

 

Ένταση ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης,
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,

και αναλύεται ως ακολούθως:

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Ιδιωτική Συμμετοχή στο επενδυτικό κόστος

Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα (δανειακά κεφάλαια).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης, όπως προβλέπονται στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο άρθρο του ΓΑΚ.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:

 • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή νέους εταίρους.
 • Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τααποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωσηκαι έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης,ως εξής: α) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και β)κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις Νέο.
 • Με δανειακά κεφάλαια.

Διάρκεια Έργων

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης.

Υποβολές

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται έως και 31/12/2022.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων του πίνακα που ακολουθεί:

Οι διαδικασίες υποβολής της επένδυσης και υλοποίησης:

–   Στάδιο ελέγχου κάλυψης προϋποθέσεων υπαγωγής των επενδύσεων και προσαρμογή τους στα δεδομένα που απαιτούνται.

– Επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, άδειες, προσφορές, κλπ.)

–  Ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου και προσαρμογή κριτηρίων.

–  ΤεχνικοΟικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.

–  Υποβολή : Ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικού σχεδίου & φακέλου υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου.

Στη συνέχεια :

Γίνεται η αξιολόγηση και μετά την ένταξη ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης με management έργου, με υποβολή φάσεων υλοποίησης του έργου, παρακολούθηση- διαχείριση, υποβολή αιτημάτων για την εκταμίευση των επιδοτήσεων κατά φάσεις υλοποίησης, κλπ.

Επικοινωνείστε μαζί μας


';