ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έξυπνη Μεταποίηση»
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπ/σμός : 250.000 – 6.000.000€
Επιδότηση : Έως 75% (αναλόγως τον Νομό)
Υποβολές : έως 23/01/2023
Τομείς :
– Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση Big Data
– Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης
– Ρομποτική

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο Industry 4.0 επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες υποδομών δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G, για μηχανολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό εργαστηρίου και εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού, άδειες cloud, υπηρεσιών ασφάλειας IT, σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κόστη πιστοποίησης, τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, εκπαίδευσης προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0 κλπ. Στο πλαίσιο της δράσης έχει προβλεφθεί επίσης, η χρηματοδότηση δαπανών δημοσιότητας και επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίησή του.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των υφιστάμενων. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)

Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επιστήμη Δεδομένων είναι οι δύο κύριες τεχνολογίες του μέλλοντος.
Στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης AI βρίσκονται τα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data).
Τα δεδομένα συλλαμβάνονται μέσω του δικτύου διασυνδεδεμένων αισθητήρων που επικοινωνούν μέσω τυπικών πρωτοκόλλων (Internet of Things) και αποθηκεύονται στο Cloud.
Η ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των αισθητήρων και άλλων συσκευών IoT (Internet of Things) ορίζεται και επιταχύνεται με την εισαγωγή των δικτύων 5G. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως Blockchain, IoT, AI, 5G για την ενίσχυση της παραγωγικότητας εντάσσονται σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα.

Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

Σε αυτό τον τεχνολογικό τομέα περιλαμβάνονται όλες οι τεχνολογίες και οι τάσεις του Industry 4.0 που διαπερνούν τη μεταποιητική βιομηχανία κι επιτρέπουν τη συγχώνευση φυσικών και εικονικών κόσμων μέσω κυβερνοφυσικών συστημάτων (CPS), τα οποία σηματοδοτούν την έλευση της Βιομηχανίας 4.0. Η εφαρμογή των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενσύρματων και ασύρματων, καθώς και τη δημιουργία πρωτοτύπων και την παραγωγή προσαρμοσμένων, μεμονωμένων προϊόντων. Τεχνολογίες όπως τα Electronic Components & Systems, Machine to Machine (M2M), Manufacturing Execution Systems (MES), Supervisory Control and Data Acquisitions Systems (SCADA) και Distributed Intelligence δύναται να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου.

Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Αυτός ο τεχνολογικός τομέας συνδυάζει AI και Smart Manufacturing Technologies και αφορά στην αναβάθμιση και τον αυτοματισμό των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειρισμό.

Προϋπολογισμός Έργων

Από 250.000€ – 6.000.000€

Ποσοστά Επιδότησης

Ίδια Συμμετοχή

Η διαφορά από το ποσοστό επιδότησης

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του.

Δάνειο

Επιτρέπεται η Δανειοδότηση ποσοστού του επενδυτικού σχεδίου. Απαιτούνται :

– Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας, ή

– Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ημερομηνίες Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 23/11/2022 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/01/2023.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

Διάρκεια υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Επιλέξιμες Δαπάνες των παραπάνω τομέων

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:

– ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
– αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
– σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας κόστους,
– διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
– μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων
προϊόντων/υπηρεσιών,

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:
– μηχανολογικό εξοπλισμό,
– κτιριακές εγκαταστάσεις,
– ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
– εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
– ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,
– υπηρεσίες ασφάλειας IT,
– υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
– πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
– κόστη πιστοποίησης,
– τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,

– εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.


Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» ανά κατηγορία ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της ύπαρξης αρχικής επένδυσης σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 49 του ΓΑΚ:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 του τμήματος 1) όπως ισχύουν κάθε φορά:

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας

γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου κ.ά. (και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων).

στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλε- ελέγχου κ.ά. (και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων).

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 18 του τμήματος 2 του Κεφαλαίου 3)

Επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 είναι οι ακόλουθες:

αα) Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους

ββ) Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες

γγ) Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μόνο ΜΜΕ και σε κάθε περίπτωση απαιτείται να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού Μέρους και του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ.

Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 31 του τμήματος 5 του Κεφαλαίου 3)

Επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 είναι οι ακόλουθες:

αα) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση·
ββ) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.
γγ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης·
δδ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης και της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται να πληρούνται οι κανόνες της εθνικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), συμβάλλοντας στους ακόλουθους περιβαλλοντικούς στόχους:

  • Μετριασμό της κλιματικής αλλαγή
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Βιώσιμη χρήση και προστασία του νερού και των θαλάσσιων πόρων
  • Κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της ανακύκλωση
  • Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος
  • Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

* Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ:

1) 10.41.12 «Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών»

2) 25.30.2 «Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους».

** Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΓΑΚ 651/2014:
1). 13.10.3 «Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση».
2). 13.10.8 «Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες».

3) 13.20.3 «Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες».
4). 20.14.1 «Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους».
5). 20.6 «Παραγωγή μη φυσικών ινών».
6). 24.1 «Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων».
7). 24.2 «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με Καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων».
8) 24.3 «Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα».
9). 24.51 «Χύτευση σιδήρου»***
10). 24.52 «Χύτευση χάλυβα»***
11). 25.5 «Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση, κονιομεταλλουργία»***
12). 30.1 «Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών».
13). τομείς δραστηριότητας που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων

*** δεν είναι επιλέξιμες οι προτάσεις που αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:

«τομέας του χάλυβα»:

α) χυτοσίδηρος και σιδηροκράματα: χυτοσίδηρος για την παραγωγή χάλυβα, για χυτήρια και άλλους ακατέργαστους χυτοσιδήρους, χυτοσίδηρος spiegel και ανθρακούχο σιδηρομαγγάνιο, μη συμπεριλαμβανομένων των άλλων σιδηροκραμάτων·
β) ακατέργαστα και ημικατεργασμένα προϊόντα σιδήρου, συνήθους ή ειδικού χάλυβα: ρευστός χάλυβας χυτευμένος ή μη σε πλινθώματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλινθωμάτων που προορίζονται για σφυρηλάτηση ημικατεργασμένων προϊόντων: κορμοί, πρίσματα, πλατέα, πλατίνες· ρόλοι θερμής έλασης, με εξαίρεση την παραγωγή ρευστού χάλυβα για χύτευση από μικρά και μεσαίου μεγέθους χυτήρια·
γ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν θερμώ από σίδηρο και από συνήθη ή ειδικό χάλυβα: σιδηροτροχιές, στρωτήρες, πλάκες έδρασης, αμφιδέτες, δοκοί, βαρείς μορφοσίδηροι και ράβδοι 80 mm και άνω, πάσσαλοι πεπλατυσμένοι, ράβδοι και μορφοσίδηροι κάτω των 80 mm και πλατέα κάτω των 150 mm, χονδρόσυρμα, προϊόντα στρογγυλής ή τετραγώνου τομής για σωλήνες, φύλλα και ταινίες ελασματοποιηθέντα εν θερμώ (συμπεριλαμβανομένων και των ταινιών για σωλήνες και των ρολών που θεωρούνται ως τελικά προϊόντα), λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν θερμώ (με ή χωρίς επένδυση), πλάκες και λαμαρίνες πάχους 3 mm και άνω, μεγάλα πλατέα 150 mm και άνω, με εξαίρεση τα προϊόντα συρματοποίησης, οι
ολκομετρημένες ράβδοι και τα χυτεύματα σιδήρου·
δ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν ψυχρώ: λευκοσίδηρος, λαμαρίνες επιμολυβδωμένες, λαμαρίνες για επίστρωση, επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες, άλλες επιστρωμένες λαμαρίνες, λαμαρίνες ψυχρής έλασης, λαμαρίνες μαγνητικές, ταινίες προοριζόμενες για την παραγωγή λευκοσιδήρου, λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν ψυχρώ, σε ρόλους και φύλλα·
ε) σωλήνες: όλοι οι άνευ ραφής χαλύβδινοι σωλήνες, συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες με διάμετρο πάνω από 406,4 χιλιοστά

«τομέας των συνθετικών ινών»:

α) η εξέλαση/ελαστικοποίηση όλων των γενικών κατηγοριών ινών και νημάτων από πολυεστέρα, πολυαμίδιο, ακρυλικό ή πολυπροπυλένιο, ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης τους·
ή
β) ο πολυμερισμός (συμπεριλαμβανομένης της πολυσυμπύκνωσης), εφόσον συνδυάζεται με εξέλαση από την άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών· ή
γ) οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία συνδέεται με την ταυτόχρονη εγκατάσταση δυναμικού εξέλασης/ελαστικοποίησης από τον μελλοντικό αποδέκτη της ενίσχυσης ή από άλλη επιχείρηση του ομίλου στον οποίο ανήκει, και η οποία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντάσσεται κατά κανόνα στο σχετικό παραγωγικό δυναμικό, από την άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών·


Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο πρόγραμμα.

Οι διαδικασίες υποβολής της επένδυσης και υλοποίησης:

–   Στάδιο ελέγχου κάλυψης προϋποθέσεων υπαγωγής των επενδύσεων και προσαρμογή τους στα δεδομένα που απαιτούνται.

–  ΤεχνικοΟικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.

–  Ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου.

– Επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, άδειες, προσφορές εξοπλισμού, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις εργασιών, κλπ.)

–  Ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο Πληροφοριακό σύστημα.

– Κατάρτιση και υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά

Στη συνέχεια :

Γίνεται η αξιολόγηση και μετά την ένταξη ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης με υποβολή φάσεων υλοποίησης του έργου, παρακολούθηση του έργου, υποβολή αιτημάτων για την  εκταμίευση των επιδοτήσεων κατά φάσεις υλοποίησης, κλπ.


';