ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ έως 50% του Προϋπολογισμού Έως 30/09/2022 Από 500.000 έως 7.500.000€ για κάθε επένδυση για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Από 500.000 έως 12.500.000€ για κάθε επένδυση για Μεγάλες επιχειρήσεις Υποβολές αιτήσεων από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022


Πρόκειται για ενισχύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Στόχος του προγράμματος είναι :

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης β).

 
Περιοχές Εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Ποιους Αφορά

 1. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινος Αγροτουρισμός», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ.
 2. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης,
 3. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες
Προϋπολογισμός κάθε επένδυσης  

Για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις : Από 500.000 έως 7.500.000€ για κάθε επένδυση.

Για Μεγάλες επιχειρήσεις : Από 500.000 έως 12.500.000€ για κάθε επένδυση.

Ποσά Επιδότησης ανά Περιφέρεια

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων

Στο πλαίσιο της παρούσας ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων για τη λειτουργία της επιχείρησης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 14 τουΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Οι άυλες δαπάνες του ενεργητικού δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των δαπανών που εντάσσονται στις περιφερειακές ενισχύσεις (Άρθρο 14 του ΓΑΚ).
 3. Για τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο (Άρθρο 18 του ΓΑΚ).
 4. Για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος (Άρθρο 19 του ΓΑΚ).
 5. Η ένταση της ενίσχυσης για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται στο 55% για τις ΜΜΕ (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7).
 6. Οι δαπάνες σε ΑΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 41 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 7. Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
 8. Οι ως άνω δράσεις δύνανται να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική μορφή.
Ίδια Συμμετοχή

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης.

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα
χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και προκαταβολής ή/και ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού.

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 του ΓΑΚ καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

Βασικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι,

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση

α) Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:

αα) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
ββ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
γγ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
δδ) Επενδύσεις σε ΑΠΕ
εε) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
στστ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού

Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις:

αα) Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας.
ββ) Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες.
γγ) Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς.

Για την υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού πρέπει να υποβληθούν για την τεκμηρίωση του Κριτηρίου :

Προσκόμιση μνημονίου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες με έδρα ή υποκατάστημα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΑΚ) εντός της Περιφέρειας υλοποίησης της επένδυσης στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά:

 1. Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού
 2. Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία
 3. Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.
 4. Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη
 5. Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης

Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων
αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι:

α) Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1. Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση.
β) Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%
γ) Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10
δ) Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2

Τόπος υλοποίησης
 1. Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
 2. Ο τόπος υλοποίησης κατέχεται νόμιμα το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης.
 3. Η επένδυση δύναται να υλοποιηθεί στην έδρα της εντασσόμενης επιχείρησης ή/και σε υποκατάστημα αυτής σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε κάθε περίπτωση, ως ποσοστό έντασης της ενίσχυσης καθορίζεται το οριζόμενο στον Πίνακα με το ποσοστό της εκάστοτε Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Περιφερειακή Ενότητα, όπου θα υλοποιηθεί η επενδυτική δαπάνη.
Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Άλλα θέματα :

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, δεν δύναται να ξεπερνά τα ανώτατα όρια του Πίνακα Προϋπολογισμού.

Το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης
ενίσχυσης, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών και υποβάλουν στον ΦΥ αίτηση καταβολής της ενίσχυσης ή έχουν αιτηθεί και λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παραιτηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, διαφορετικά η εγκριτική απόφαση ανακαλείται.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα Επικοινωνήστε μαζί μας
Οι διαδικασίες υποβολής της επένδυσης και υλοποίησης:

–   Στάδιο ελέγχου κάλυψης προϋποθέσεων υπαγωγής των επενδύσεων και προσαρμογή τους στα δεδομένα που απαιτούνται.

–  ΤεχνικοΟικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.

–  Ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου.

– Επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, άδειες, προσφορές εξοπλισμού, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις εργασιών, κλπ.)

– Έγγραφα συνεργασίας Βιωματικού Τουρισμού με φορείς ή νομικές οντότητες

–  Ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο Ειδικό Πληροφοριακό σύστημα.

– Κατάρτιση και υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά

Στη συνέχεια :

Γίνεται η αξιολόγηση και μετά την ένταξη ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης με υποβολή φάσεων υλοποίησης του έργου, παρακολούθηση του έργου, υποβολή αιτημάτων για την  εκταμίευση των επιδοτήσεων κατά φάσεις υλοποίησης, κλπ.


';