ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ έως 70 – 80%.

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ελλάδα 2.0 / 2022

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- LOGISTICS : έως 31-10-2022 μέχρι 3εκ€.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : έως 05-12-2022 μέχρι 3εκ € επιδότηση
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ) : έως 31-12-2021 μέχρι  3εκ € επιδότηση Μεταποίησης / 500.000€ Πρωτογενής

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0, ψηφίστηκε απο τη Βουλή στις 02/02/2022 και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σταδιακά όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων που περιλαμβάνονται. 

Το Καθεστώς ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ξεκίνησε για υποβολές μέχρι την 31/10/2022 για τον 1ο κύκλο. Μέχρι 3.000.000€ επιδότηση. Αναλυτικά παρακάτω όπου περιγράφονται τα Καθεστώτα ενίσχυσης.

Το Καθεστώς ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ξεκίνησε για υποβολές μέχρι την 05/12/2022 για τον 1ο κύκλο. Μέχρι 3.000.000€ επιδότηση. Αναλυτικά παρακάτω όπου περιγράφονται τα Καθεστώτα ενίσχυσης.

Το Καθεστώς “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια” ξεκίνησε για υποβολές μέχρι την 30/12/2022 για τον 1ο κύκλο. Μέχρι 3.000.000€ επιδότηση για την κατηγορία ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Γεωργικών προϊόντων. Μέχρι 500.000€ για την κατηγορία ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Μέχρι 3.500.000€ για επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν και τις 2 ενότητες.  Αναλυτικά παρακάτω όπου περιγράφονται τα Καθεστώτα ενίσχυσης.

Ο Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει  τον Νόμο 4399/16 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελεί, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Στόχος είναι να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, ο νέος Αναπτυξιακός εισάγει δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων  σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Περιλαμβάνονται τρεις σταθεροί κύκλοι για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου, διεκδικώντας την προβλεπόμενη ενίσχυση. Αυτό θα γίνεται για τρεις συνεχόμενους μήνες (παράδειγμα Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και ο επόμενος (πχ. Απρίλιος) θα είναι εκτός.

Στο μεταξύ, ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), ο οποίος λαμβάνεται υπόψη στον Αναπτυξιακό Νόμο, αλλάζει, με τα ποσοστά του να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα. Ο ΧΠΕ προσδιορίζει τις περιοχές ενός κράτους-μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτόν, αναφέρεται ανά νομό Περιφερειακή Ενότητα του τόπου εγκατάστασης ποια είναι η μέγιστη ένταση περιφερειακών, επενδυτικών ενισχύσεων.

Ενισχύσεις / Ποσοστά Επιδότησης

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες  μέχρι  25%, σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα.

Με τα νέα δεδομένα, τα Ποσοστά Επιδότησης θα διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Τα παραπάνω προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027.

Ενόψει σημαντικών αλλαγών  που επίκεινται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με την εισαγωγή του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τη θέση σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθίσταται επιτακτική  η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης των ρυθμίσεων του Αναπτυξιακού Νόμου προκειμένου να αποτυπώνει τους νέους στόχους και τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ελληνική οικονομία, όπως έχουν καθοριστεί  στο Σχέδιο Ανάπτυξης και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0. ακολουθώντας τη χάραξη των νέων αναπτυξιακών στόχων και πολιτικών επιχειρεί να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στον επενδυτικό τομέα  προκειμένου να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση σημαντικών και σύγχρονης μορφής επενδύσεων στη χώρα μας. Ένα πλαίσιο το οποίο να προωθεί, να προσελκύει και να διευκολύνει την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας.

Να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αξιοποίηση των νέων καθεστώτων ενίσχυσης από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.  Και βέβαια να συμβάλει, συνδυαστικά με τις λοιπές μορφές χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, στην ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις, που θα προωθούν πέραν της γενικής επιχειρηματικότητας, τον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την έρευνα και καινοτομία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων,  τη δημιουργία περισσότερων και πιο εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, και γενικότερα την αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου της οικονομίας παράλληλα με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο.

Βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού Ελλάδα 2.0 είναι:

Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 70% με 80% του προϋπολογισμού της (ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε). Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, που έφτανε έως και το 55% και μόνο σε λίγες περιπτώσεις όπως στην Αγροτοδιατροφή και την Πληροφορική (12 κατηγορίες) κι μέχρι 3εκ €. Τας υπόλοιπα έπαιρναν το 70% της επιδότησης. Κάτι που ήταν τραγικό και μια αντίληψη της κυβέρνησης του Σύριζα που ήταν εναντίων της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώανά επένδυση. Η σημαντική αύξηση της ενίσχυσης θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε σχέση με το παρελθόν, επωφελούμενοι από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων 

Συνολικά θα υπάρχουν 12 καθεστώτα ενισχύσεων, με κάθε θεματική να είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Οι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στους οποίους κινούνται, συνολικά, τα καθεστώτα που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι:

 • Στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0)
 • Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
 • Αγροδιατροφή
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
 • Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
 • Κυκλική οικονομία.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός 
 • Αύξηση της απασχόλησης

Θα υπάρχει η δυνατότητα για μεταφορά πόρων από την μια θεματική ενότητα σε κάποια άλλη ή και η περαιτέρω ενίσχυση εκείνων των καθεστώτων που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.

Στόχος είναι επίσης να ενισχυθούν υποκλάδοι των καθεστώτων, που μέχρι στιγμής δεν έχουν στηριχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Για παράδειγμα στο κλάδο του τουρισμού, θα ενισχυθούν και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο ιαματικός, ο αθλητικός τουρισμός, ίσως και ο θαλάσσιος τουρισμός κ.α.

Σε 60 ημέρες ένταξη σε καθεστώς επιδότησης 

Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Σταθερός φορολογικός συντελεστής

Το κράτος θα εξασφαλίζει για τους επενδυτές ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή για αρκετά χρόνια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την επιδότηση της επένδυσής σας  

Οι διαδικασίες υποβολής της επένδυσης και υλοποίησης:

 • Στάδιο ελέγχου κάλυψης προϋποθέσεων υπαγωγής των επενδύσεων και προσαρμογή τους στα δεδομένα που απαιτούνται.
 • Τεχνικο Οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου.

 • Επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, άδειες, προσφορές εξοπλισμού, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις εργασιών, κλπ.)
 • Ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο Πληροφοριακό σύστημα.

 • Κατάρτιση και υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά

Στη συνέχεια :

Γίνεται η αξιολόγηση και μετά την ένταξη ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης με υποβολή φάσεων υλοποίησης του έργου, παρακολούθηση του έργου, υποβολή αιτημάτων για την  εκταμίευση των επιδοτήσεων κατά φάσεις υλοποίησης, κλπ.


';