Έκδοση Αδειών (Λειτουργίας, Οικοδομής, Περιβαλλοντικών Όρων κ.α.).

Έκδοση Αδειών (Λειτουργίας, Οικοδομής, Περιβαλλοντικών Όρων κ.α.).

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουγείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) διαμέσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Στα είδη των οικοδομικών αδειών συγκαταλλέγονται η ανέγερση κτιρίων κάθε είδους, οι προσθήκες κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος, αναθεωρήσεις ως προς την δόμηση και την κάλυψη προγενέστερων ή μεταγενέστερων οικοδομικών αδειών του ηλεκτρονικού συστήματος και νομιμοποιήσεις κτιρίων και κατασκευών όπου κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Στα είδη των οικοδομικών αδειών συμπεριλαμβάνεται και η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, στην οποία οποία εντάσσονται ιδιαίτερες περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών και αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για την στέγασή τους. Επίσης η κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (έως 25,00τμ και βάθους 4,00μ), η εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, η κατασκευή ανελκυστήρα και η κοπή δένδρων. Όπως και οι υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, η τοποθέτηση ικριωμάτων, η τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων, συντήρηση και επισκευή στεγών και τέλος εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

Επιπροσθέτως αναλαμβάνουμε την απόλυτη διαχείριση της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα και την συλλογή των απαιτούμενων εγκρίσεων (π.χ. Αρχαιολογίας, Δασαρχείου, Διοίκηση Αγωγού Καυσίμου ΔΑΚ, Περιβαλλοντικών Όρων κ.α.) και των απαιτούμενων εγγράφων.


';