Μελέτες Δημοσίου Τομέα.

Μελέτες Δημοσίου Τομέα.

Η Invest Consulting παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τη διοίκηση αναπτυξιακών και συγχρηματοδοτούμενων έργων φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (Υπουργείο Υποδομών, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Οικονομικών, Επιμελητήρια ΒΕΠ και ΕΒΕΠ, κλπ).

Επιπρόσθετα, η Invest επιμελείται την κατάρτιση, την υλοποίηση και τη διαχείριση προτάσεων δημόσιου χαρακτήρα φορέων σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η invest προς τους Δημόσιους φορείς επικεντρώνονται στα ακόλουθα θέματα:

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Φορέων του Δημοσίου και Τελικών Δικαιούχων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών/ Εθνικών Τομεακών & Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Προετοιμασία/ Υποβολή και Διαχείριση Έργων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα φορέων του Δημοσίου.
  • Υλοποίηση ερευνητικών και διαγνωστικών μελετών/ μελετών εξωτερικής αξιολόγησης για φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  • Υποστήριξη φορέων – παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (τεχνική υποστήριξη, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ).


';